The Free Press, Mankato, MN

Archive

mfp sub-Nobel Smoot

Photo by Nick Theisen, Gustavus Adolphus College